نبـــــــض

وبلاگ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر

منابع كارشناسي ارشد مامايي

دروس  نام مراجع معرفي شده  مؤلفين و مترجمين
بارداري و زايمان
Obstetric Williams
 
Cunningham &...
مترجم دكتر بهرام قاضي جهاني, انتشارات گلبان 2001

 

بيماريهاي زنان
Kirsten Gynecology

Novak Gynecology
 
Kenneth J. Ryan
مترجم: رامين اشتياقي, انتشارات سماط 1379
Novak- مترجم: دكتر بهرام قاضي جهاني, دكتر حميد نويد و 1996.
 

 

بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامايي بخش بيماريهاي داخلي و جراحي در مامايي
Obstetric Williams
 
Cunningham &…
مترجم: دكتر بهرام قاضي جهاني
 

 

نوزادان
Nelson Text book of Pediatrics
 

Behrman- مترجم: رامين اشتياقي, انتشارات اشتياق, 1379.
 

 

بهداشت تغذيه مادر و كودك, تنظيم خانواده بخش تنظيم خانواده و مراقبتهاي دوران بارداري و بعد از زايمان Obstetric Williams
بخش تنظيم خانواده هورمون شناسي باليني
درسنامه پيشگيري و پزشكي قانوني (جلد 2, بخش يك, فصل 3 كتاب)
دستور العمل هاي مربوط به مراقبت هاي دوران بارداري
اصول و كليات خدمات بهداشتي
نوزادان نلسون فصل رشد و نمو كودك
 
Cunninghan &…

اسپيروف, مترجم فرهاد حجت خواه, 1376, انتشارات شهر آب
مترجم: دكتر شجاعي گيلاني زير نظر دكتر ملك افضلي
منشتره وزارت بهداشت
دكتر شجاعي گيلاني
نلسون
 

 

جنين شناسي و كتابهاي معتبر فارسي جنين شناسي پزشكي كه با مراجع انگليسي مذكور مطابقت داشته باشند Langman و Moor
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی ۱۳۸۵ساعت   توسط دبیر کمیته با همكاري ساير دانشجويان  |